Diensten

City Business Beheer

de verbindende schakel tussen… 
vastgoedeigenaar en onderhoudsbedrijf

City Business Beheer ondersteunt en adviseert vastgoedeigenaren op het gebied van financieel- en technisch beheer van vastgoed. Zowel in commerciële als juridische zin.

Financieel beheer:

 • Factureren aan huurders;
 • Beheren van de rekening courant;
 • Contact onderhouden met de accountant/administrateur;
 • Verzorgen van maandelijkse incasso’s;
 • Voorkomen van huurachterstand;
 • Versturen van herinneringsnota’s;
 • Verrichen van betalingen aan onderhoudsbedrijven en leveranciers;
 • Controleren van de aangeboden facturen;
 • Aanvragen van offertes voor onderhoud;
 • Doorbelasten van facturen aan (ver)huurder;
 • Verzorgen van alle overige daarbij voorkomende werkzaamheden.

 

Technisch beheer:

 • Aansturen van aannemers en onderhoudsbedrijven;
 • Controleren van de uitgevoerde werkzaamheden;
 • Inspecteren van het onroerend goed;
 • Behandelen van meldingen van huurder(s) van technische gebreken;
 • Binnen 24 uur telefonisch of per email melden aan de eigenaar(s) van bijzondere gebeurtenissen, zoals brand, explosie, inbraak, storm, wateroverlast, welke direct of indirect schade aan het onroerend goed (kunnen) veroorzaken;
 • (Laten) vervaardigen van een onderhoudsrapport waarbij wordt aangegeven welk onderhoud noodzakelijk wordt geacht;
 • Namens de eigenaar verstrekken van onderhoudsopdrachten;
 • In het algemeen ervoor zorgdragen en erop toezien dat de onderhoudswerkzaamheden alsmede de uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verstrekking van levering en diensten aan huurders, op verantwoorde wijze en tegen redelijke prijzen plaatsvindt en/of zijn uitgevoerd;
 • Toezicht uitoefenen op de naleving door de huurder(s) van de bepalingen van de huurovereenkomst en de wijze waarop het gehuurde wordt gebruikt;
 • Controleren van de leegstaande ruimte(s);
 • In het archief bewaren van de relevante stukken met betrekking tot alle genoemde werkzaamheden, zoals bestekken offertes, goedkeuringsformulieren, inspectierapporten en dergelijke, gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn.

 

Commercieel beheer:

 • Aanbieden van leegstaande ruimtes/panden via sociale media en nader overeen te komen presentatiemogelijkheden;
 • Vaststellen van de huurprijs;
 • Berekenen van de servicekosten;
 • Verzorgen van projectinformatie en reclame-uitingen;
 • Onderhandeling voeren omtrent huurprijs, termijn en dergelijke, in het gedachtegoed van de eigenaar;
 • Onderhouden van de contacten met makelaar(s);
 • Opstellen van de huurovereenkomst;
 • Bewaken van huisregels;
 • Adviseren van de opdrachtgever.

 

Juridisch advies:

Hiervoor werkt City Business Beheer samen met een eigen juriste, die werkt op basis van ‘no cure no pay’. Vooraf wordt in overleg met de pandeigenaar bepaald wanneer een zaak actief wordt afgehandeld en wij de voorbereiding en coördinatie verzorgen.

 

 • Coördineren van incasso-opdrachten;
 • Dossiers opbouwen;
 • Eventuele ontruiming initiëren;
 • Aanpassen van huurovereenkomst bij in de plaats stelling;
 • Uitvoeren van onderzoek naar gegoedheid huurder.